Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser og aftalebreve udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Revisionsfirmaet Albrechtsen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 77 92 64 10 (Revisionsfirmaet Albrechtsen).

1. Revisionsfirmaet Albrechtsens ydelser

Revisionsfirmaet Albrechtsens ydelser (Ydelsen) er beskrevet på www.albrechtsen.com. I tilfælde, hvor der er udarbejdet aftalebrev, vil disse forretningsbetingelser supplere aftalebrevet.

Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse bør aftales skriftligt mellem parterne. Merarbejde, som Revisionsfirmaet Albrechtsen i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår, dog med forbehold for justeringer af Revisionsfirmaet Albrechtsens honorar og tidsplan.

Revisionsfirmaet Albrechtsen vil bestræbe sig på at levere Ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og Revisionsfirmaet Albrechtsen udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

I det omfang det af Aftalen fremgår, hvorledes Ydelsen er bemandet med partnere og medarbejdere, som er ansvarlige for levering af Ydelsen, er Revisionsfirmaet Albrechtsen berettiget til at erstatte anførte personer med andre partnere og medarbejdere.

Revisionsfirmaet Albrechtsen er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.

Revisionsfirmaet Albrechtsen indgår i et globalt samarbejde, TIAG, www.tiagnet.com. Anvendes andre TIAG enheder end Revisionsfirmaet Albrechtsen i forbindelse med levering af ydelser, er disse underlagt selvstændige aftaler og er således ikke omfattet af nærværende forretningsbetingelser, medmindre det direkte fremgår af Aftalen.

2. Kvalitetssikring

Alle ydelser, der leveres af Revisionsfirmaet Albrechtsen, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang.

Revisionsfirmaet Albrechtsen er underlagt kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer, og FSR-danske revisorers vedtægter og regler. I forbindelse med gennemførsel af kvalitetskontrollen kan Revisionsfirmaet Albrechtsen videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Modtagerne heraf vil være pålagt fortrolighedsforpligtelse, og oplysningerne vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen.

Revisionsfirmaet Albrechtsen forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt. Har Revisionsfirmaet Albrechtsen leveret en mindre tilfredsstillende eller mangelfuld ydelse, kan Kunden som et alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos Revisionsfirmaet Albrechtsen rette henvendelse til Statsautoriseret revisor Bjarne Albrechtsen. Kunden er i denne sammenhæng forpligtet til, straks og skriftligt efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede ydelse, at kontakte Revisionsfirmaet Albrechtsen. I den forbindelse har Revisionsfirmaet Albrechtsen ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid.

3. Samarbejde

Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen.

Det er Kundens og dennes personales rolle på enhver relevant måde at orienterer Revisionsfirmaet Albrechtsen i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

  • ​At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger inden for rimelig tid i forhold til opgavens art og omfang
  • ​At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
  • ​At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder med Revisionsfirmaet Albrechtsen
  • ​At medvirke aktivt til, at Revisionsfirmaet Albrechtsen kan overholde al relevant national og international lovgivning.

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for Revisionsfirmaet Albrechtsens ydelse. Medfører Kundens forhold merarbejde for Revisionsfirmaet Albrechtsen i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er Revisionsfirmaet Albrechtsen berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar.

Revisionsfirmaet Albrechtsens rolle er:

  • ​At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
  • ​At efterleve relevant lovgivning samt standarder, vejledninger og FSR-danske revisorers etiske regelsæt.

4. Pris og betaling

Revisionsfirmaet Albrechtsens honorar beregnes efter medgået tid inkl. tid til transport/rejse baseret på Revisionsfirmaet Albrechtsens til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Timesatser reguleres som udgangspunkt en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom. ​

Revisionsfirmaet Albrechtsens angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er Revisionsfirmaet Albrechtsen berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

a) Forudsætningerne for levering af Ydelsen er ændret

b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige

c) Omstændighederne, jf. a) og b), kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for.

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor. Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil. ​

Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger, indkvartering og leveomkostninger betales af Kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet er aftalt i et aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil. Revisionsfirmaet Albrechtsen er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger anticiperet misligholdelse.

Revisionsfirmaet Albrechtsen er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. Revisionsfirmaet Albrechtsen forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter med 2,0 % pr. påbegyndt måned, medmindre andet er aftalt i aftalebrev.

5. Ansvarsbegrænsning

Revisionsfirmaet Albrechtsen er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Medmindre andet aftales kan Revisionsfirmaet Albrechtsens ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det fakturerede og betalte honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 5.000.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse. Såfremt der er tale om en løbende ydelse, opgøres honoraret i forbindelse med ansvarsbegrænsning, som det i de seneste 12 måneders fakturerede og betalte honorar for denne ydelse. ​

Revisionsfirmaet Albrechtsen er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data. ​

Revisionsfirmaet Albrechtsen kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Revisionsfirmaet Albrechtsen. ​

Revisionsfirmaet Albrechtsen kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

Revisionsfirmaet Albrechtsen påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af Revisionsfirmaet Albrechtsen leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre Revisionsfirmaet Albrechtsen forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som Revisionsfirmaet Albrechtsen med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Revisionsfirmaet Albrechtsen som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

6. Fortrolighed

Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt. ​

Alle medarbejdere i Revisionsfirmaet Albrechtsen er pålagt tavshedspligt. ​

Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre:

  • ​Der gives samtykke hertil
  • ​Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
  • ​Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er ​nødvendig for opgavens udførsel
  • ​Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt.

Uanset fortrolighedsforpligtelsen er Revisionsfirmaet Albrechtsen berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af Revisionsfirmaet Albrechtsen.

Det er Revisionsfirmaet Albrechtsens politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men Revisionsfirmaet Albrechtsen kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

7. Brugs-, ejendoms- og ophavsret

Revisionsfirmaet Albrechtsen har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden at Revisionsfirmaet Albrechtsen har givet skriftlig tilladelse hertil.

8. Interessekonflikt

Det er Revisionsfirmaet Albrechtsens praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før Revisionsfirmaet Albrechtsen leverer den pågældende ydelse. Revisionsfirmaet Albrechtsen leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. Revisionsfirmaet Albrechtsen henstiller derfor til Kunden om straks at underrette Revisionsfirmaet Albrechtsen, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.

Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og Revisionsfirmaet Albrechtsen vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil Revisionsfirmaet Albrechtsen drøfte sådanne procedurer med Kunden.

9. Persondata

Revisionsfirmaet Albrechtsen indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU´s generelle forordning om databeskyttelse og Databeskyttelsesloven.

Revisionsfirmaet Albrechtsen respekterer sine kunders forventninger om databeskyttelse og fortrolighed. Revisionsfirmaet Albrechtsen kan videregive kundernes oplysninger til koncernrelaterede selskaber samt medlemsfirmaer i Revisionsfirmaet Albrechtsens international netværk i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse og/eller i forbindelse med varetagelse af kundens interesser.

I det omfang Revisionsfirmaet Albrechtsen er databehandler, henvises der tillige til individuelle Databehandleraftaler.

10. Elektronisk kommunikation

Revisionsfirmaet Albrechtsen og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale (årsregnskaber, skatteopgørelser, selvangivelser mv.) og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. ​

Revisionsfirmaet Albrechtsen eller Revisionsfirmaet Albrechtsens underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information, forudsat lovgivningens krav til sikkerheden omkring sådan kommunikation er overholdt.

11. Aftalens ophør

Er Revisionsfirmaet Albrechtsen valgt som revisor, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når Ydelsen er leveret.

Ved Aftalens ophør skal Kunden betale Revisionsfirmaet Albrechtsen for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. Kunden skal desuden betale Revisionsfirmaet Albrechtsen rimelige omkostninger affødt af Aftalens ophør.

Revisionsfirmaet Albrechtsen er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af Revisionsfirmaet Albrechtsens virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Revisionsfirmaet Albrechtsens aftaler med Kunden til anden revisionsvirksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af, at dette ikke påfører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

12. Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen, medmindre der sker afhjælpning af misligholdelsen inden rimelig tid.

Væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at Revisionsfirmaet Albrechtsen berettiget kan ophæve Aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

13. Force majeure

Ved force majeure suspenderes Revisionsfirmaet Albrechtsens forpligtelser i henhold til Aftalen, så længe force majeure situationen varer, i det omfang opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen.

Force majeure dækker over særligt kvalificeret forhold, herunder cyberangreb, som ligger uden for Revisionsfirmaet Albrechtsens kontrol, og som Revisionsfirmaet Albrechtsen forud for indgåelse af Aftalen ikke burde have taget i betragtning, og ej heller efter Aftalens indgåelse burde have undgået eller overvurderet. Forhold hos underleverandører kan også anses for force majeure forudsat, at disse opfylder samme betingelser som nærværende afsnit.

14. Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Revisionsfirmaet Albrechtsens hjemsted som værneting.

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Lindevangs Allé 4

2000 Frederiksberg - rutevejledning

Tlf.: 33 93 38 34

E-mail: info@albrechtsen.com

CVR: 77926410​

Hvad leder du efter?

Bogføring og moms